2024-07-12
2024-07-12
14:52
14:52
تخفیفات استثنایی

نورامیس
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Lidocaien یک تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Deep یک تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Deep Lidocaien یک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Volume یک تومان۶۶۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Light یک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000

رووفیل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Plus یک تومان۱,۰۳۷,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ 1.980.000
Ultra یک تومان۱,۰۳۴,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ 1.980.000
Fine یک تومان۱,۰۳۲,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ 1.980.000

مزوژل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Profhilo دو تومان۲,۵۲۱,۵۰۰تومان۶,۴۴۹,۵۰۰ 5.880.000
Hair Filler یک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ 2.080.000
jalupro classic شش تومان۳,۰۹۵,۰۰۰تومان۵,۳۰۰,۰۰۰ 4.580.000
jalupro HMW دو تومان۳,۱۰۲,۰۰۰تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ 4.280.000

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد پیشنهاد ویژه
Natural B دو تومان۲,۴۸۷,۵۰۰تومان۲,۸۹۹,۵۰۰ 2.680.000
Blance B دو تومان۱,۸۶۷,۵۰۰تومان۲,۷۹۹,۵۰۰ 2.480.000
Inner B دو تومان۱,۹۹۸,۵۰۰تومان۲,۷۹۹,۵۰۰ 1.880.000

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Deneb H ده تومان۱,۲۹۰,۵۰۰تومان۳,۴۹۹,۵۰۰ 2.980.000
Deneb S ده تومان۱,۴۸۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰ 2.980.000
Zishel Rose Glam ده تومان۴,۹۵۰,۰۰۰تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ 5.280.000
Replengen 20 ده تومان۳,۳۷۹,۵۰۰تومان۶,۳۹۹,۵۰۰ 6.480.000
Replengen 40 ده تومان۳,۲۹۹,۵۰۰تومان۶,۸۴۹,۵۰۰ 6.280.000
Audery M ده تومان۴۵۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ 1.580.000
Audery H ده تومان۱,۱۶۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ 1.580.000

ای پی تی کیو
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S500 نه تومان۱,۴۵۰,۰۰۰تومان۶,۲۰۰,۰۰۰ 5.680.000
Eve X ده تومان۳,۴۸۰,۰۰۰تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ 4.380.000

آلیاکسین
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
SR دو تومان۷,۵۸۹,۵۰۰تومان۹,۷۹۹,۵۰۰ 7.480.000
GP دو تومان۷,۴۶۹,۵۰۰تومان۸,۳۹۹,۵۰۰ 7.580.000
EV دو تومان۶,۹۴۹,۵۰۰تومان۸,۱۹۹,۵۰۰ 7.180.000

الانسه
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
M دو تومان۵,۶۷۹,۵۰۰تومان۷,۲۹۹,۵۰۰ 8.580.000

درما استایل
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Regular یک تومان۳,۲۸۹,۵۰۰تومان۳,۳۹۹,۵۰۰ 2.880.000
Smile Lidocaine یک تومان۲,۹۴۹,۵۰۰تومان۳,۱۸۹,۵۰۰ 2.580.000
Fort یک تومان۳,۱۹۹,۵۰۰ 2.280.000
Fort Lidocaine یک تومان۳,۱۸۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰ 2.280.000

رویتاکر
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
HairCare پنج تومان۶۵۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰ 780.000
Cytocare 532 پنج تومان۳۸۹,۵۰۰تومان۹۴۹,۵۰۰ 780.000

فیوژن
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Hair ده تومان۵۸۲,۵۰۰تومان۱,۳۹۹,۵۰۰ 1.480.000
Eye Contour پنج تومان۱,۲۳۹,۵۰۰تومان۱,۷۹۹,۵۰۰ 1.380.000
Radiance ده تومان۷۱۴,۵۰۰تومان۲,۴۹۹,۵۰۰ 1.480.000
HAIR MEN پنج تومان۱,۵۴۹,۵۰۰تومان۲,۹۴۹,۵۰۰ 2.280.000

پروایج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
ProAge دو تومان۲,۲۹۹,۵۰۰ 2.280.000

فیورج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S دو تومان۲,۷۰۰,۵۰۰تومان۲,۹۰۰,۵۰۰ 2.680.000
L دو تومان۲,۹۹۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰ 2.780.000
XL دو تومان۳,۰۹۹,۵۰۰تومان۳,۴۹۹,۵۰۰ 2.980.000

پرلوکس
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
perlox دو تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰ 2.680.000

هورطب

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی